Tenda / Tienda / Shop

es venen RALLS / se venden ATARRAYAS
Llises de Roca?

 
A vegades al pescar amb el Rall, quand tenim sort (o saber ... no anem a discutir d'això) i agafem peix, observant-lo ens adonem que algunes de les llises, són molt diferentes de les altres que habitualment es solen agafar. Segons comenten les persones majors, rallaors de tota la vida, eixes llises són de roca, exclusivament d'aigua salada i mai entren a l'aigua dolça. Hi han algunes característiques que em fan pensar que aquesta afirmació és veritat, com per exemple que el morro de dalt el tenen molt dur i raspós (com si fora paper de "lija") supose per colpejar la pedra contínuament per menjar, i que els ulls els tenen quasi completament negres (les altres varietats de llises tenen l'iris blanc i la pupil·la negra)

A veces al pescar con la ATARRAYA, cuándo tenemos suerte (o saber ... no vamos ahora a discutir de eso) y cogemos peces, observándolo nos damos cuenta que algunas de las lisas (mújol), son muy diferentes a las que habitualmente se suelen coger. Según comentan las personas mayores, pescadores con atarraya de toda la vida, esas lisas son de roca, exclusivamente de agua salada y que nunca entran al agua dulce. Poseen algunas caracteísticas que me hacen pensar en la veracidad de esta afirmación, como por ejemplo que el morro superior lo tienen muy duro y rasposo (como si fuera papel de lija) que supongo para golpear constantemente la roca para comer y que los ojos los tienen casi completamente negros (las otras variedades de lisas tienen el iris blanco y al pupila negra)

Sometimes when fishing with cast net, when we're lucky (or know ... not going to discuss that now) and we catch fish, watching we realize that some of the mullet roe, are very different from those usually take. According to the comments seniors, cast net fishermen, these are rock mullet roe who live exclusively saltwater and freshwater never enter. They have some characteristics that make me think of the veracity of this affirmation, such as the nose up having a very hard and raspy (like sandpaper) I suppose to consistently hit the rock to eat and that the eyes are almost completely black (other varieties of mullet roe have white iris and black pupil)


No hay comentarios:

Publicar un comentario